Havbruksnæringen viktig for innovasjon og utvikling i regionen

Av

Anders Stoltz-Rasmussen, Frydenbø industri Blokken

Bård Meek-Hansen,  Grovfjord Mek. Verksted 

Jan Oddvar Olsen, Harstad Mek. Verksted

 Erik Ianssen, Selfa Arctic 

Mats Johnsen, NSK Ship Design 

Thomas Myhre,  Polarkonsult 

 

 

Einar Roger Pettersen,  Melbu Systems

Veslemøy Ellinggard, Norlense 

Helge Stormyr, Arctic Havservice

Daniel Bjørkman, Bamek 

Stig Johnsen, SJ Dykk 

Arild Albrigtsen, Harstad Elektro

Hilde Svenning, KUPA

Uttalelse fra bedrifter i Sør-Troms og Nordre Nordland, 15.11.22.

Bakgrunn

Vi representerer 13 bedrifter med 568 ansatte i Nordre Nordland og Sør-Troms som alle har havbruksnæringen som viktig kundegruppe.

I løpet av siste året har beskatningen av havbruksnæringen vært under endring. I Statsbudsjettet for 2022 vedtok Stortinget endringer i beregningsgrunnlaget for formuesverdien av eldre havbrukstillatelser og i Statsbudsjettet for 2023 foreslås bla. innføring av grunnrenteskatt og økt produksjonsavgift.

Vedtatte og foreslåtte endringer i skatteregimet har medført at mange planlagte investeringer i regi av havbruksselskapene i vår region enten er blitt utsatt eller kansellert. Som bedriftsledere er vi svært bekymret for konsekvensene av denne situasjonen, både på kortere og lengre sikt.

En sterk maritim næringsklynge

Havbruksnæringen i Sør-Troms og Nordre Nordland består hovedsakelig av familieeide og lokalt eide bedrifter. Selskapene har gjennom årene brukt overskudd fra egen drift til omstilling og utvikling. Med havbruksselskapene fra regionen som første kunde, har det vært mulig for oss å utvikle produkter og tjenester for et nasjonalt og internasjonalt maritimt marked.

Dette har lagt grunnlaget for vekst og styrket konkurransekraft for den maritimt rettede leverandørindustrien i regionen. Betydningen av lokalt eierskap for utviklingen av leverandørindustrien langs hele kysten, er omtalt i flere rapporter, bl.a. fra Menon Economics (https://www.kbnn.no/artikkel/hvem-eier-nord-norge):

«Eierskap er også tett knyttet til investering. Eierne tilfører kapital til gode ideer og bedrifter, de velger ut hvilke prosjekt og selskap som skal tilføres kapital, de styrer sine bedrifter og de tilfører nettverk, kompetanse og andre ressurser bedriftene trenger for å utvikle og styrke sin konkurranseevne.»

Regionen har som et resultat av dette mange kompetente leverandører av teknologi og tjenester til havbruksnæringen regionalt og nasjonalt. Samtidig skaper selskapenes egne videreforedlings- og forsyningsløsninger store lokale ringvirkninger. En nylig publisert rapport fra Menon economics viser at ringvirkningene fra fiskeri og havbruk er store og sterkt økende, også i vår region (https://www.menon.no/ringvirkninger-av-norsk-sjomatnaering-i-2021).

Vi som har signert denne uttalelsen representerer leverandørbedrifter til havbruksnæringen innenfor følgende deler av verdikjeden:

• Konseptutvikling, prosjektering og prosjektledelse for nybygg og ombygging av båter og anlegg.

• Verft som leverer nybygg, ombygging, service og vedlikehold av båter og andre flytende installasjoner.

• Ulike utstyrs- og tjenesteleverandører

Planlagte investeringer terminert eller utsatt

En kartlegging gjennomført i januar 2022 viste at 12 havbruksselskap med hovedkontor i Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms hadde investeringsplaner for perioden fram til 2027 på ca. 22 milliarder kroner. Dette er investeringsplaner som sikrer omstilling og en fortsatt sterk posisjon for havbruksselskapene i framtiden, samtidig som prosjektene representerer viktige forretningsmuligheter både for oss og for leverandørindustrien nasjonalt.

Som følge av prosessene knyttet til beskatning, er en stor del av disse investeringsplanene enten lagt bort eller utsatt på ubestemt tid.

Bekymret for videre utvikling

Dersom denne situasjonen varer ved, er vi sterkt bekymret for våre egne selskapers videre utvikling og for næringsklyngens konkurransekraft og attraktivitet. Dette skyldes spesielt følgende forhold:

1. Svekket investeringsvilje senker omstilling og utvikling i havbruksnæringen

Havbruksnæringen må i likhet med annen industri møte kommende års krav til energiomstilling, mer effektiv ressursbruk og reduserte miljøavtrykk. For at havbruksselskapene i vår region fortsatt skal ha en sterk posisjon i markedet om 5-15 år, må de lykkes i denne omstillingen.

Omstilling og utvikling krever stabile økonomiske rammebetingelser som stimulerer også til mer langsiktige investeringer. Vi er bekymret for at endringene i skatteregimet for havbruksnæringen og den usikkerhet som er oppstått som følge av dette, svekker bedriftenes omstillingsevne i en svært viktig fase for næringen.

Vi har forstått at havbruksselskapene i Sør-Troms og Nordre Nordland har utsatt eller kansellert investeringer for et tosifret antall milliarder. Konsekvensene på lengre sikt vil være redusert konkurranseposisjon for disse selskapene og økt risiko for svekkelse av det lokale eierskapet.

2. Færre prosjekter og redusert marked for leverandørindustrien

For oss som leverandører til havbruksnæringen, er det svært viktig at våre kunder har ambisiøse mål og investeringsplaner. Reduserte investeringsplaner hos våre viktigste kunder medfører for oss reduserte markedsmuligheter. Når utviklingsprosjekter utsettes eller termineres får vi mindre å konkurrere om og færre muligheter til å bygge egen kompetanse og konkurransekraft.

I første omgang rammer dette de av oss som er involvert i utvikling av nye produkter og produksjonsmetoder, men i neste omgang rammer det også de bedriftene som er involvert i service og vedlikehold.

Konsekvensene for leverandørbedriftene blir behov for konsolidering i stedet for utvikling og vi må vurdere reduksjon i bemanningen i stedet for å planlegge videre vekst.

3. Tilgang på arbeidskraft og kompetanse

Arbeidsledigheten både nasjonalt og i vår region er svært lav og konkurransen om kompetente fagarbeidere og ingeniører er stor. Denne konkurransen vil forsterkes de nærmeste årene.

Dyktige arbeidstakere tiltrekkes av spennende arbeidsoppgaver, av innovative bedrifter og et bredt fagmiljø, av gode utdanningsmuligheter og attraktive bomiljø.

Vi er sterkt bekymret for at redusert aktivitet i havbruksnæringen vil medføre færre spennende og kompetansebyggende oppdrag for oss, noe som reduserer våre muligheter til å beholde dyktige medarbeidere og rekruttere nye.

Dette reduserer mulighetene til å utvikle våre bedrifter og til å bidra til vekst og utvikling i våre lokalsamfunn.

Konklusjon

I denne uttalelsen tar vi ikke stilling til de konkrete forslagene om endringer i beskatningen av havbruksnæringen.

Vi kan imidlertid konstatere at vedtatte og foreslåtte endringer har medført at viktige investeringer i omstilling og utvikling enten er utsatt på ubestemt tid eller kansellert. Dette medfører redusert aktivitet og reduserte utviklingsmuligheter for våre bedrifter og for den maritime næringsklyngen i Sør-Troms og Nordre Nordland. Vi er sterkt bekymret for situasjonen og for våre muligheter til å bidra til vekst og utvikling i våre lokalsamfunn.

Vi ber derfor våre politiske myndigheter om at regelverket for beskatning av havbruksnæringen sikrer stabile rammebetingelser, stimulerer til investeringer i omstilling og sikrer fortsatt mangfold og lokalt eierskap i havbruksnæringen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
OM KUPA:

KUPA er ett av Nord-Norges største innovasjons- og rådgivningsselskap. Vi jobber stedsuavhengig, og hjelper startups og bedrifter å utvikle og kommersialisere nye produkter og tjenester, utarbeide forretningsmodell og strategi, hente kapital, effektivisere produksjon og implementere kvalitetssystemer. Vårt kundeløfte er drivkraft for utvikling. 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med saker for:

Lyst å vite mer?

Jeg ønsker vite mer om hva KUPA kan bistå med!

Skroll til toppen

La oss ta en prat!

Vi kontakter deg

Hopp rett ned til innholdet